Παράταση για την Αποστολή Δικαιολογητικών προς Έλεγχο

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία  αποστολής των  δικαιολογητικών, τα οποία σύμφωνα με την πρόσκληση πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση σας, μέχρι κα την Δευτέρα 21/11/2016

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη  διεύθυνση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)

Αμβροσίου Φραντζή 19

Αθήνα  117 43

σε φάκελο με την ένδειξη «Υποβολή δικαιολογητικών για τη δράση Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Τα δικαιολογητικά (τα οποία πιστοποιούν τα όσα δηλώσατε στην αίτηση σας) είναι:

  • Την Αίτηση Συμμετοχής σας
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
  • Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου, αντίγραφο τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ/Ε.Π.Α.Σ/Ε.Π.Α.Λ, αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας  ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα του 2014)
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας σας βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, μαζί με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής
  • Ατομικό Σχέδιο Δράσης ή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι έχει ολοκληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων (31/05/2016) και ότι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης
  • Υ/Δ ότι δεν είστε μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
  • Υ/Δ στην οποία να αναφέρεται ότι θα συμμετάσχετε ως ωφελούμενος μόνο στην πράξη «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που υλοποιεί ο ΣΕΠΕ  και σε καμία άλλη πράξη κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας.

Σημείωση: Οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και για αυτό τους ζητείται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2109249540-1 
Πληροφορίες: Μύριαμ Βασιλειάδου

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα καταρτιστεί ο κατάλογος των επιλεγέντων και των επιλαχόντων.