Πίνακας Μητρώου Συμβούλων της Πράξης - 2η Πρόσκληση