Παράταση Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και Αποστολής Δικαιολογητικών Ωφελούμενων - Ε’ Κύκλος

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία  υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την Πράξη «ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», μέχρι και την Παρασκευή 2/3/2018 και ώρα 23:59:59.   

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα) φάκελο με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους. Επισημαίνεται ότι, αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από τον αντίστοιχο φάκελο δικαιολογητικών θα απορρίπτονται ως ελλιπείς. 

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση λήγει την Δευτέρα 5/03/2018.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να αποσταλούν στο ΣΕΠΕ μέχρι 05/03/2018  είναι τα εξής:

 

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση
  • Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας
  • Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στο ΣΕΠΕ) ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (πριν από 02/03/2018)

Aντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,). Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.