Πίνακας Μητρώου Συμβούλων της Πράξης - 3η Πρόσκληση