Ανακοίνωση Αρχικών Αποτελεσμάτων Αιτήσεων Ωφελούμενων - ΣΤ' Κύκλος

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στον ΣΕΠΕ αναρτήθηκαν τα αρχικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων (ΣΤ' ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)  για την Πράξη “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”.  

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε ΕΔΩ

Επισημαίνεται ότι κατά την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.

Σύμφωνα με το Άρθρο  8 παρ. 5 της πρόσκλησης,  επί των αποτελεσμάτων ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κάθε αξιολόγησης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό από τον ΣΕΠΕ, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση, εντός 3 ημερών, με την οποία επικυρώνεται ο οριστικός Πίνακας των ωφελούμενων.