Απολογισμός της Πράξης

Απολογισμός της Πράξης [αρχείο PDF]
Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕYEΔ ΑπΚΟ)
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Δικαιούχος, και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως Συνδικαιούχος, ανέλαβαν την υλοποίηση της Πράξης “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”.

Η Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 5007859, είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας “Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 Ετών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η Πράξη “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)” είχε ως στόχο την συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 Ανέργων Νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να ενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στο δυναμικό κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Οι ειδικότητες, στις οποίες προβλέπονταν ότι θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι, ήταν:

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Για την Πράξη υλοποιήθηκε μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, η οποία περιελάμβανε:

 • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων
 • Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών
 • Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 260 ωρών
 • Πιστοποίηση Προσόντων των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο της Πράξης πραγματοποιήθηκαν 5 ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής για κάθε καταρτιζόμενο.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης (Θεωρητική Κατάρτιση - Πρακτική Άσκηση) υλοποιήθηκε στις εξής διαδοχικές φάσεις:

 • Φάση Α': 1ο μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Β': 1ο μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 100 ωρών
 • Φάση Γ': 2ο μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Δ': 2ο μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 160 ωρών.

Το σύνολο των ωρών της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η Πιστοποίηση δεξιοτήτων των ωφελουμένων για τις συγκεκριμένες ειδικότητες υλοποιήθηκε με βάση σχήματα - πρότυπα πιστοποίησης, τα οποία αναγνωρίζονται από την ελληνική και διεθνή ιδιωτική αγορά εργασίας και είτε είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή χορηγούνται από φορείς, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Δράσεις είχαν άνεργοι νέοι, οι οποίοι εντάχθηκαν στο μητρώο ωφελούμενων, το οποίο δημιούργησε ο ΣΕΠΕ, και πληρούσαν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Η Πράξη υλοποιήθηκε και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.