Τρίπτυχο Φυλλάδιο του Έργου

Τρίπτυχο Φυλλαδιο Έργου [αρχείο PDF]


Πράξη “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως συνδικαιούχοι, έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5007859, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ).

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να ενταχθούν/ επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον οικείο κλάδο.

 Οι ειδικότητες στις οποίες καταρτίζονται οι ωφελούμενοι είναι:

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist) 
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

 Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 Η Κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής φάσεις:

 • Φάση Α: Α’ μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Β: Α’ μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 100 ωρών
 • Φάση  Γ: Β’ μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Δ: Β’ μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 160 ωρών.

 Θεωρητική Κατάρτιση
Η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης είναι 120 ώρες.
Κάθε ωφελούμενος παρακολουθεί μία από τις παραπάνω ειδικότητες.

Πρακτική Άσκηση
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 260 ώρες.
Το σύνολο των ωρών της Πρακτικής Άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική
Στο πλαίσιο της Πράξης πραγματοποιούνται πέντε (5) ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής για κάθε ωφελούμενο.

Πιστοποίηση των Ωφελουμένων ανά Ειδικότητα
Η Πιστοποίηση δεξιοτήτων των ωφελουμένων γίνεται με βάση σχήματα - πρότυπα πιστοποίησης τα οποία αναγνωρίζονται από την ελληνική και διεθνή ιδιωτική αγορά εργασίας και είτε είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή χορηγούνται από φορείς που είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
Η Πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.

  Η Πράξη υλοποιείται στις Περιφέρειες:

 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Δυτική Μακεδονία
 • Ήπειρος
 • Θεσσαλία
 • Ιόνιοι Νήσοι
 • Δυτική Ελλάδα
 • Στερεά Ελλάδα
 • Αττική
 • Πελοπόννησος
 • Βόρειο Αιγαίο
 • Νότιο Αιγαίο
 • Κρήτη.