Στάδια Υλοποίησης Έργου

Στάδια Υλοποίησης του έργου είναι τα κάτωθι:

• Υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων και επιχειρήσεων
Υλοποίηση Συμβουλευτικής
Επιλογή αναδόχου με διεθνή διαγωνισμό για την υλοποίηση της Θεωρητικής Κατάρτισης
Πρακτική
Πιστοποίηση.