Διαδικασία Υποβολής Δικαιολογητικών

Μέχρι 31/3/2016 οι αιτούντες υποβάλλουν μόνο την αίτηση τους ηλεκτρονικά  Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων θα αναρτηθούν, κατόπιν μοριοδότησης, τα αρχικά αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση, ενώ θα τους σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.

Προκειμένου να πιστοποιηθούν τα όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση των αρχικά επιλεγέντων, πρέπει κάθε επιλεγέντας να προσκομίσει στo ΣΕΠΕ  τα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ερώτηση: "Ποια δικαιολογητικά πρέπει ο ωφελούμενος να προσκομίσει").

Tα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα και θα οριστικοποιηθεί το μητρώο ωφελουμένων.