Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων Ωφελούμενων

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» έως τις 08/05/2016 και ώρα 23:59