Προσωρινά Αποτελέσματα Α' Κύκλου - Aνακοίνωση για Αποστολή Δικαιολογητικών προς Έλεγχο

Σε συνέχεια της επεξεργασίας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους ωφελούμενους για τη συμμετοχή τους στην Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να αποστείλετε τα Δικαιολογητικά που, σύμφωνα με την πρόσκληση πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση σας, εντός 10 εργάσιμων ημερών (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016) στη διεύθυνση:

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)

Αμβροσίου Φραντζή 19

Αθήνα  117 43

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που υπέβαλλαν αίτηση και θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης αποτυπώνονται στον πίνακα (πατήστε εδώ)

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο με την ένδειξη «Υποβολή δικαιολογητικών για τη δράση Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Τα δικαιολογητικά (τα οποία πιστοποιούν τα όσα δηλώσατε στην αίτηση σας) είναι:

  • Την Αίτηση Συμμετοχής σας
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
  • Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου, αντίγραφο τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ/Ε.Π.Α.Σ/Ε.Π.Α.Λ, αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας  ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα του 2014)
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας σας βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, μαζί με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής
  • Ατομικό Σχέδιο Δράσης ή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι έχει ολοκληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων (31/05/2016) και ότι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης
  • Υ/Δ ότι δεν είστε μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
  • Υ/Δ στην οποία να αναφέρεται ότι θα συμμετάσχετε ως ωφελούμενος μόνο στην πράξη «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που υλοποιεί ο ΣΕΠΕ  και σε καμία άλλη πράξη κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας.

 

Σημείωση: Οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και για αυτό τους ζητείται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2109249540-1 

Πληροφορίες: Μύριαμ Βασιλειάδου

 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα καταρτιστεί ο κατάλογος των επιλεγέντων και των επιλαχόντων.